طرقه سیاه سینه سرخ
جنس نر کامل سیاه بجز قسمت سینه برنگ سرخ است
جنس ماده قهوه ای با لکهای روی پر قهوه ای پررنگ و لکه های سفید زیر شکم
در مناطق امریکای مرکزی و جنوبی . زیستگاه جنگهای کم پوشش باغات و بشیه زارها
تغذیه همه چیز خوار حشرات کرم دانه ها میوه ها ...
اندازه حدودا 20 تا 25 . صدای زنگ غنی از ملودیک​منبع اختصاصی پارسی پت