تصمیم دارم مراحل ساخت پالداریومم رو توضیح بدم و نظر دوستان و اساتید رو بدونم