ماهی آلوده به انگل معمولا در حال کشیدن صورت خود به وسایل مشاهده میشود و انگل ها نیز داخل آبشش ماهی دیده میشوند

این انگل مشابه انگل لرنه آ (Larnaea) میباشد اما برخلاف لرنه آ به جای حمله به پوست ماهی , آبشش ماهی رو آلوده میکند

درمان:
اگر یک ماهی آلوده دارید با انتقال ماهی به مخزنی و حمام دادن ماهی با 10 میلی گرم پتاسیم پرمنگنات در هر لیتر آب به مدت 10 تا 30 دقیقه
انگل نابود خواهد شد
درصورت آلوده بودن بیش از یک ماهی درمان در تانک اصلی با 2میلی گرم پتاسیم پرمنگنات به ازای هر لیتر آب انجام شود
نکته: پتاسیم پرمنگنات سیکل آب رو از بین میبرد

منبع: F I S H - D I S E A S E . N E T

رگاسیلوس مانند آرگولوس ها جزو سخت پوستان انگلی میباشند اما سایز کوچیک تری دارند و به ابشش ماهی حمله میکنند که علاوه بر اینکه ماهی خود را به وسایل میخراشد دچار مشکل تنفسی میشود
(درمان گفته شده در این مطلب مشابه مطلب قبلی است) و مدت زمان حمام دادن ماهی را 20 تا 30 دقیقه ذکر کرده است

منبع: AC Tropical Fish & Aquarium
ارگاسیلوس نوعی سخت پوست تک چشمی میباشد که جنس نر آن زندگی آزاد دارند اما ماده ها هستند که انگل هستند و آبشش ماهی های آب شیرین و آب شور را آلوده میکنند

منبع : wikipedia

برخلاف زیرگونه های ارگولوس , انگل ارگاسیلوس زمانی که به آبشش ماهی چسبیده میتواند تخمریزی کند و میزان هچ شدن تخمهای این انگل وابسته به دما است
و در هر فصل میتوانند 3 نسل تولید کنند

.................................................. .....................
منبع: Fish Treatment Ltd – Specialist Fish medicines Solupraz, Fluke-solve, Lice-solve and Chanavermدرمان آرگولوس ارگاسیلوس و لرنه آ با داروی JBL ArguPond امکان پذیر است : 10 میل دارو به ازای 20 لیتر آب