نام رایج : Filament glassfish, Threadfin glassfish.

نام علمی : Gymnochanda filamentosa, Boeseman, 1957

زیستگاه : اندونزی مالزی بورنئو

سایز : حداکثر 4 سانتی متر

غذایی: بیشتر به غذاهای زنده ی ریز کرم خونی ریز دافنی سایکلوپ ها علاقه دارند

کیفیت آب: باید آب اسیدی و تلخ (لب شور) باشد

اسیدیته مناسب 6 تا 7 و سختی آب هم 1 تا 8

3زیر گونه دارد : G. filamentosa , G. flamea G. limi.

منبع : http://www.practicalfishkeeping.co.uk/