سلسله حیوانات animal

شاخه مهره داران vertebrata

رده پرندگان aves

راسته طوطی سانان psittaciforms

خانواده کوکاتوئیده cacatuidae

جنس عروس nymphicus

گونه عروس هلندی nymphicus hollandicus


به طور کل باید ذکر نمود که خانواده ی کوکاتوئیده داری جنس های مختلفی است که برخی از آنان عبارتند از:

1.جنس کوکاتوس:نام علمی cacatua

2.جنس گانگ کوکاتو:با نام علمی callocephalon

3.جنس کوکاتوس مشکی : با نام علمی calyptorhynchus

4.جنس کالا:با نام علمی Eolophus

5.جنس عروس هلندی:با نام علمی nymphicus

6.جنس کوکاتوی پالم:با نام علمی probosciger


جنس عروس هلندی Nymphicus فقط یک گونه دارد که آن هم عروس هلندی یا کوکاتیل Nymphicus hollandicus نام دارد.


منبع : www.cockatiel.com

مترجم : معدن زاده