سلام
در این کلیپ فوق العاده آموزش هایی بسیار الی در خصوص دیسکس
ارائه میشه که البته به زبان اصلی هست.
مدل تانک ها هم جالب توجه می باشد.