این فنچ جز فنچهایی هستن كه بصورت گله ای و اجتماعی زندگی میكنند . با سایر فنچها سازگاری دارن