بله فرمایش دوستان همگی درست هست. ماهی بتا هم از نظر رنگ و طرح دسته بندی میشه و هم از نظر شکل دم. که من فعلاً از رنگ و طرح شروع به ترجمه کردم.
نکته ای که هست اینه که در سایت منبع ذکر شده بود اینه که اگر 2 ترکیب رنگ در بدن ماهی وجود داشته باشه میشه بتای مرمری:
http://www.parsipet.ir/thread26880.html
بیش از دو ترکیب رنگ ( با طرح مرمری) میشه بتای کوی! شاید اگر به طرح مرمری برسیم زودتر می تونیم نژاد بتای کوی رو بوجود بیاریم.