شاید نامگذاری روزی برای احترام و یادآوری "حیات وحش" کمترین تلاش صورت گرفته از جانب انسان در رابطه با چالش ها و فجایعی باشد که بر چرخه زیست محیطی حیوانات در این کره خاکی وارد شده است.

از نوشتن کم کرده و با تقدیم تصاویری زیبا به تفکر در توانایی های خداوند برای خلقت این موجودات زیبا می نشینیم.

امیدواریم تلاش های صورت گرفته در این حوزه بتواند توقف گلوله و یا تفکری خشن در رابطه با حیات وحش را سبب شود.

امید آنکه تا سالروز آینده، البرزهای حیات وحش کشورمان در آسایش و امنیت قرار داشته باشند.منبع:زیست نیوز