این مبلمان و راهرو های هیجان انگیز برای گربه ها ، توسط استفان هافمن طراحی شده است.

با استفاده از این وسایل هر اتاقی را میتوان به بهشتی برای گربه ها تبدیل کرد.





















منبع:topnop.ir