اشتباهات طبیعت_حیوانات دو سر

حیوانات دو سراز عجایب طبیعت هستند .این پدیده علمی Polycephaly
نامیده میشود.

هر سر به طور طبیعی یک مغزجداگانه دارد که می تواند اندامها را کنترل کند.
در اینجا تصاویری از این حیوانات را می بینید.منبع : www.wwwebfun.com