پناهگاه حيات وحش روچون، کرماننام انگلیسی: Ruchoon nature reserveنام فارسی : پناهگاه حيات وحش روچون


پناهگاه حيات وحش خبردر استان كرمان بين N2859 الي N2825 عرض شمالي و E5602 الي E5639 طول شرقي واقع شده است.

مساحت آن در حدود 28171هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: ارس ,بنه , كيكم , ارژن ,زيتون وحشي,تنگس , نسترن وحشي ,قيچ, گز, استبرق, انارشيطان.


پستانداران :كل و بز , قوچ و ميش ,جبير ,پلنگ , يوزپلنگ ,كفتار ,روباه معمولي , شغال , گرگ ,كاراكال, تشي , خرگوش , سنجاب ,رودك عسل خوار و خارپشت بياباني.


پرندگان : هوبره ,كبك ,تيهو, شبگرد, دليجه , عقاب دوبرادر, كبوتر جنگلي , سبز قبا,زنبورخوركوچك و هدهد.


پناهگاه حیات وحش روچون با مساحتی بالغ بر 28171 هکتار طی مصوبه شماره 167 مورخ3/6/1378 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی

این اثر با 3144732 تا 3202378 عرض جغرافیایی و 420452 تا 461918 طول جغرافیایی در زون40 در جنوب شهربافت و در جنوبغرب استان کرمان واقع گردیده است.


ویژگیهای منطقه

این منطقه که به شکل خوشه ای در داخل پارک ملی خبر پراکنده است شامل 5 بخش میباشد . یک بخش در جنوب روستای محمود آباد؛ یک بخش در شمال روستای ده سرد؛ یک بخش در غرب خیر آباد؛ یک بخش در شمال روستای ارزوییه ؛و یک بخش هم در روستای روچون واقع است. از گونه های مهم گیاهی میتوان از ارس؛ بنه؛ بادام کوهی ؛ تنگرس و استبرق و از گونه های مهم جانوری میتوان از بز و پازن؛ قوچ و میش؛ آهو؛ پلنگ؛ گربه پالاس؛ کاراکال؛ هوبره؛ هما و تیهو نام برد.عوامل تهدید کننده

از مهمترین عوامل تهدید میتوان از چرای دام؛ وجود مستثنیات و تغییر کاربری اراضی و شکار غیر مجاز نام برد.

بررسي فلورستيك و جغرافياي گياهي پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون:

پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون، در مجموع با مساحت 169200 هكتار در استان كرمان واقع شده و از سال 1350 تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد. با هدف شناسايي گونه هاي گياهي اين منطقه و تكميل اطلاعات مربوط به فلور آن و همچنين بررسي جايگاه اين منطقه در جغرافياي گياهي ايران، نمونه هاي گياهي از بخش هاي مختلف منطقه در دو فصل رويشي سال هاي 1377 و 1378 جمع آوري و سپس مورد شناسايي قرار گرفت.


ضمن مشخص كردن شكل زيستي وپراكنش جغرافيايي گونه هاي گياهي شناسايي شده، طيف زيستي و جغرافيايي رستني هاي منطقه ترسيم گرديد. همچنين فهرست گياهان شناسايي شده در سه گروه درختان و درختچه ها، بوته اي ها و گونه هاي علفي و گراس ها تنظيم شد. از اين گروه ها، به ترتيب 67، 147و 237 (درمجموع 451) گونه و زيرگونه متعلق به 279 جنس گياهي و 74 خانواده شناسايي شد. تعداد 108 گونه و زيرگونه براي اولين بار از اين منظقه گزارش گرديد. براساس نتايج به دست آمده بيشترين غناي گونه اي در منطقه مورد مطالعه مربوط به خانواده Compositae با تعداد 57 گونه است.طيف زيستي رستني هاي منطقه بيانگر آن است كه در كل منطقه، شكل زيستي همي كريپتوفيت با 9/35 درصد غالب است و پس از آن شكل هاي زيستي تروفيت، فانروفيت، ژئوفيت و كاميفيتبه ترتيب با 8/24، 3/19، 4/10، 1/9 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. بررسي طيف جغرافياي رستني هاي منطقه نشان مي دهد كه 3/52 درصد گياهان شناسايي شده متعلق به منطقه رويشي ايران – توراني هستند و 6/12 درصد گونه ها خاستگاه صحرا – سندي دارند. در عين حال، 2/10 درصد از گونه ها بين اين دو منطقه مشتركند. علاوه بر اين، 8 درصد گونه ها بين مناطق رويشي ايران – توراني و مديترانه اي مشترك بوده و 9/16 درصد باقيمانده گونه ها به ساير مناطق رويشي وابسته اند يا مشترك بين چند منطقه رويشي مي باشند.
منبع:کویرها و بیابان های ایران


لینک:پناهگاه حيات وحش روچون، کرمان