با سلام
4تا از گلدنها هم فروخته شد
3عدد باقی مونده