زاهدان:اکواریم امواج -خ امیرالمومنین
زاهدان:اروانا-خ امام خمینی کنار پاساژ هامون
ایرانشهر: اکواریم دلفین
ایرانشهر : اکواریم سواحل مرجانی
زاهدان:آکواریوم صدف طلایی - خیابان دانشگاه نرسیده ب میدان امام علی(آبشور و شیرین و آکواریوم ها پیش ساخته)
نوین آکواریوم خیابان معلم-مابین معلم19و21
آکواشارک-خیابان امیرالموئمنین بعد از امیرالمومنین2کنار خروجی زیرگذر