دوستان مقدار کافی بیوسرامیک همراه اکواریوم موجود میباشد..متشکرم