sera marin hydrometer

برای نظارت ساده بر چگالی آبشور. شوری ( مقدار نمک) از چگالی اندازه گیری شده محاسبه می شود. از آنجایی که شوری آبشور در یک آکواریم باید ثابت نگه داشته شود، از این رو آب اکواریم باید مرتباً چک گردد. آب آکواریم باید در لیوانی تست شود که به اندازه کافی بلند باشد و مقیاس هیدرومتر غوطه ور از روی آن بر اساس عمقی که غوطه وری خونده شود.منبع : sera GmbH - Products - sera marin hydrometer