یکی از اکینو دوراس ها فروش رفت، یکی دیگه هنوز موجوده ...