ماشا... خدا حفظشون کنه روزای خوبی داشته باشی باهاشون