بلاخره اسمش انتخاب شد
نانو جونم ک ارام دلم هس
چون ریزه میزس انتخابش کردم ب این اسم