تلیله نوک پهن


نام علمی : Limicola Falcinellusنام انگلیسی: Broad billed Sandpiper نام فارسی: تلیله ی نوک پهن


مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر از تلیله ی شکم سیاه است، با این تفاوت که منقاری بلندتر با قاعده ای پهن تر و نوک خمیده ی رو به پایین ، پاهای کوتاهتر به رنگ زرد خاکستری و دو خط بالی دارد. روتنه پر رنگ است و در قسمت پشتی، رگه های نخودی رنگ نمایانی دارد. منقار سیاه، پاها سبز زیتونی پ، تارک راه را قهوه ای تیره ی با زمینه ی خاکستری و گوشپرهای تیره دیده می شود.

زمستان ها ، روتنه خاکستری، سر و گردن خاکستری با رگه های طولی باریک سیاه، زیر تنه سفید و پاها، سبز مایل به زرد، دمگاه سیاه، پرهای زیر دم سفید و فاقد خط بالی مشخص است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، حالت خشک و وزوز مانندی شبیه «بررلید» دارد.

زیستگاه: این پرنده در نواحی باتلاقی و شور یا زمین ها گلی و گاهی نیز در سواحل دریاها به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری به تعداد اندک، در زیستگاه های مناسب دیده شده و در سواحل جنوبی زمستان گذرانی می کند