کاکایی اقیانوسی دم پیچ (اسکوای دم پیچ)

نام علمی : Stercorarius Pomarinusنام انگلیسی: Pomarine Skua نام فارسی: کاکایی اقیانوسی دم پیچ (اسکوای دم پیچ)


مشخصا ت ظاهری: این پرنده، 51 تا 56 سانتیمتر طول دارد و جثه اش سنگین است. در پرنده ی بالغ، دم بلند و پرهای میانی دم در انتها پیچ خورده و بلندتر است و به همین واسطه، از کاکایی اقیانوسی قطبی متمایز می شود. این پرنده در دو رنگ تیره( که کمیاب است) و بی رنگ، که به واسطه ی تارک تیره، پهلوهای تیره تر، نوار سینه ای سیاه تر و روتنه و زیر دم تیره تر، از کاکایی اقیانوسی قطبی متمایز است، دیده می شود.

زمستان ها، پهلوها و پرهای دم راه راه شده و پرهای بلندتر دم کوتاهتر و در انتها گرد می شود. پرنده ی جوان، به واسطه ی رگه های منظم تر پهلوها، زیر دم و پرهای پوششی دم، از کاکایی اقیانوسی قطبی متمایز می شود، اغلب سفیدی قاعده ی شاهپرهای اولیه نمایان است ( که درکاکایی اقیانوسی قطبی نامشخص است). منقار به نسبت بزرگ، با قاعده ی کلفت تر و به صورت مشخصی دو رنگ دیده می شود. پرنده ای جنگجو بوده و اغلب کاکایی های بزرگ را تعقیب می کند.

زیستگاه: این پرنده اغلب دور از ساحل به سر برده و به ندرت در کنار دریا دیده می شود. در ایران، زمستان ها در سواحل جنوبی و به صورت مهاجر و عبوری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر دیده شده است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.