اکینودوروس پالایی فلوروس وار لاتیفولیوس Echinodorus palaelorus var latifoliusخانواده: Alismataceae

قاره : آمریکای جنوبی

رشد : معمولی

ارتفاع : 20 40 سانت

پهنا : 20 40 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 20 28

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : معمولیاین گیاه در شرایط مردابی دارای برگهای گرد با ساقه برگ عمودی است . و در زیر آب برگهای آن باریکتر و طویلتر است . در آکواریوم توانایی رشد به خارج از آب را دارد اما اگر رطوبت هوا کم باشد لبه های برگ آن اغلب خشک می شوند . شما می توانید با جدا کردن و بریدن برگهای بلند آن قبل از اینکه آنها به سطح آب برسند آن را تحت کنترل و از رشد آن جلوگیری کنید . با این روش برگهای بعدی آن کوتاه تر می شوند و گیاه در زیر آب باقی می ماند .منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا