الان دسترسی به دیسکس هام ندارم تا فردا واستون عکس ارسال می کنم