ناگفته پیداست که مهمترین فاکتور جهت بدست*آوردن بهترین نتیجه در جریان جوجه*کشی، رعایت و اعمال مطلوبترین درجه حرارت جهت رشد جنین می*باشد.
با وجود اینکه رطوبت، تهویه و چرخش هوا در دستگاه*ها و سالن جوجه*کشی از موارد مهمی هستند که اگر به درستی کنترل نشوند عوارض نا*مطلوب جبران*ناپذیری برروی نتیجه جوجه*کشی خواهند*داشت، اما در نهایت تخمها به تغییرات جزئی این سه فاکتور از حد متوسط و نرمال چندان حساس نمی*باشد، ولی یک تغییر جزئی در میانگین درجه*حرارت قابل تحمل برای جنین و افزایش یا کاهش غیرضروری آن می**تواند تاثیر بسزایی در کاهش قابلیت جوجه*درآوری تخمها داشته*باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع طی چند سال اخیر کمپانیهای بزرگی تحقیقات بسیاری در جهت بدست*آوردن درجه حرارت متعادل و مطلوب در جوجه*کشی بوقلمون انجام داده**اند وبسیاری از اطلاعاتی که هم*اکنون در اختیار پرورش*دهندگان بوده و در این صنعت مورد استفاده قرار می*گیرند، حاصل آزمایشات ویژه این شرکتها در آزمایشگاههای اختصاصی خود می*باشد، در مکانهایی که امکان مطالعه برروی اثرات گوناگون تغییرات درجه*حرارت، در مراحل مختلف جوجه*کشی به راحتی وجود* دارد.
دستگاههای موجود در این آزمایشگاهها توانایی تنظیم در دماهای گوناگون را داشته و جهت سنجش و بررسی بهتر حالات واقعی درون ماشینها و چگونگی انجام مراحل جوجه*کشی به مانیتورهای ویژه*ای مجهز هستند.
در تمامی ۱۵ سال گذشته محققان با بازدید از بسیاری از موسسات جوجه*کشی معتبر در سطح جهان و اندازه**گیری دما در انواع مختلف دستگاهها و سیستمها بدین نتیجه رسیده*اند که دمای واقعی تخمها در درون ماشین می*تواند بطور قابل ملاحظه*ای متفاوت*تر از دمای نشان داده* شده بوسیله نشانگرهای دستگاه جوجه*کشی باشد، بعنوان مثال در جدول انتهایی مقاله چند نمونه از دماهای ثبت شده در جوجه*کشی*های آمریکای*شمالی و اروپا دیده می*شود.
باید توجه داشت که بهترین دما در جوجه*کشی بوقلمون، دمایی در حدود ۳۷/۵سانتیگراد می*باشد، اما همانطور که از جدول فوق مشاهده می*گردد دما در میان تخمها و در درون دستگاه اغلب متفاوت از این میزان است. در هر حال مهمترین هدف در این تحقیقات بدست*آوردن دامنه تغییرات دمایی است که جنین بوقلمون می*تواند آنرا بدون هیچگونه اثر سوئی در نتیجه هچ تحمل نماید.
بعنوان مثال انجام جوجه**کشی در دمای بالاتر از ۳۸ سانتیگراد و در روزهای ۲۴ – ۱۸ کاهش قابل ملاحظه*ای را در قابلیت جوجه*درآوری و افزایش تلفات جنین در پی داشته و نشانه*های ویژه*ای را از نظر آسیب*شناسی ازقبیل: وارونگی و جابه*جا*شدگی جنین، آب*آوردن*چشمها، تورم و . . . بوجود خواهد*آورد.
همچنین پیوسته نگه*داشتن دما در حدود ۳۶/۵ سانتیگراد نیز تاخیر در زمان هچ (حدود۴۵ساعت) را نشان می*دهد. مشاهدات فوق مؤید این نکته هستند که بهترین درجه حرارت جهت انجام یک جوجه*کشی موفقیت*آمیز، درجه*حرارتی در حدود ۳۷/۵ سانتیگراد می*باشد.
همچنین درجه**حرارتهای بالاتر از این مقدار نسبت به درجه*حرارتهای پائینتر به مراتب اثرات مخرب*تری را در نتیجه جوجه*کشی خواهند*داشت. اگر دما برای ۳ روز یا کمتر در حدود ۳۸/۵ درجه سانتیگراد و در هر یک از مراحل جوجه*کشی اعمال شود اثر چندانی را بر روی قابلیت جوجه درآوری نخواهند*داشت اما اعمال همین دما به مدت ۵ روز یا بیشتر میزان هچ را به طرز قابل ملاحظه*ای کاهش خواهد* داد. باید خاطر*نشان کرد که بیشترین کاهش در میزان هچ هنگامی مشاهده* می*شود که درجه* حرارتهای بالا در طول هفته دوم جوجه*کشی اعمال* شوند. به عبارت دیگر اعمال دمای ۳۸ سانتیگراد هنگامی تاثیری بر نتیجه هچ نخواهدداشت که به مدت ۶ روز و در هفته اول، سوم و چهارم جوجه*کشی اعمال**گردد اما در هفته دوم جوجه*کشی اعمال همین دما، کاهش در میزان هچ را در پی خواهد داشت، این مسئله نشان*دهنده حساسیت ویژه جنین بوقلمون به دما*های بالا بخصوص در هفته دوم جوجه*کشی می*باشد.