دکتر ماریون ابل زیست شناس حیات وحش در دانشگاه فیلیپس، ماربرگ، درحال مطالعه برروی گرگ های قطبی و به صورت خاص درحال مطالعه برروی سه گرگ به نام های آیلا، اسکات و خان است.آیلا گرگی است که طی یک نبرد داخلی میان گرگ های قطبی دیگر از ناحیه گردن به شدت دچار جراحت شده بود و برادرش اسکات نیز در شرایط بحرانی به سر می برد. این سه گرگ اکنون در پارک حیات وحش هانائو در شرق فرانکفورت اقامت دارند.
در این تصویر ماریون ابل در کنار این گرگ ها دیده می شود که در نهایت آرامش در کنار آنها خوابیده است.