در اين تصاوير گرگ ماده اي را مشاهده مي كنيم كه در حال آموزش فریاد زدن به توله هاي خود است ،این دو نوزاد گرگ صحرایی امریکای شمالی به دنبال مادر خود شروع به یادگیری به فریاد زدن هستند