Super marine
این غذا جهت تغذیه روزانه ماهیان زینتی آب شورتهیه شده است.و مناسب ماهی هایی که در هر سطحی از آب ساکن هستند میباشد.این غذا جهت افزایش و شدت رنگ ماهی بسیار عالی بوده و موجب رشد آنها میگردد.این غذا دانه ای بوده که در مدت زمان های مختلف در آب غوطه ور میشوند.سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی غنی شده و مواد ایمنی بوده و موجب آلودگی آب نمیشود