اين آقا با حركات دستش ماهي ها رو كنترل ميكنه. خيلي جالبه