عفونت ادراری در گربه ها
عفونت دستگاه ادراری در گربه ها بسیار شایع بوده و بخصوص در گربه های نر،که منجر به تحریک مثانه، خونریزی مثانه تولید سنگهای ادراری و کریستالها و از همه خطرناکتر انسداد مجرای ادراری میشود
نشانه های عفونت ادراری:
زور زدن در هنگام ادرار
درد در زمان ادرار کردن
بی اختیاری
خون در ادرار
ادرار کردن خارج از بستر خاک
تشنگی بیش از حد
جلوگیری از تشکیل کریستال ها:
آب تازه
گذاشتن چندین ظرف آب برای نوشیدن هر چه بیشتر آب
استفاده از غذاهای کنسروی به علت وجود آب در آنها
استفاده خیلی کم از غذاهای خشک
بستر خاک تمیز

منبع:MIOKITTEN.COM