جلب توجه در رفتار گربه ها

گاهی ممکن است رفتاری که ازنظر شما مسئله دار باشد، از خصوصیات

طبیعی گربه تان باشد. تمام عوامل را بسنجید تا مطمئن شوید گربه تان مشکلی دارد که نیاز به اصلاح است یا فقط میخواهد جلب توجه کند.
ممکن است سورپرایز شوید از بعضی فعالیت هایی که گفته می شود یا عمل اشتباهی از شما سر بزند.
برخی از رفتارهای جلب توجه کننده عبارتند از


ناپدید شدن درشب و زوزه کشیدن


گدایی و التماس برای خوراکی


پنجه کشیدن به دست و پای شما

افراط در میو کردن


خوردن مواد نامناسب و آت و آشغال مثل نخ
خراش دادن نا جور
تشویش و اضطراب