این نژاد یکی از قدیمی ترین و بهترین نژادهای کبوتر های فانتزی است.
دم چتری در اصل در هند توسعه داده شد و توسط پرورش دهندگان در بریتانیا و ایالات متحده به وضعیت کنونی خود بهبود یافته است.
برای تکثیر این پرنده صاحب آن مجبور است موقع جفت گیری دمهای این پرنده را بکند .
این نزاد بیشتر در رنگهای سیاه سفید قرمز زرد و نقره ای یافت میشود.