دکتر محمدحسین نصر اصفهانی- رئیس پژوهشکده زیست*فناوری- در گفت*وگو با (ایسنا) درباره این روش توضیح داد: شبیه*سازی در حالت عادی به میکروسکوپ*ها و تجهیزات پیشرفته*ای نیاز دارد که انجام آن در هر آزمایشگاهی ممکن نیست اما با تکنیک ساده*سازی شده آن که برای نخستین بار در دنیا اجرا شده*است، در آزمایشگاه*های معمولی نیز قابل اجراست.
پژوهشگران این پژوهشکده افزون بر ساده*سازی این تکنیک که مباحث تئوری آن سال گذشته در مجلات بین*المللی به ثبت رسیده است، برای بهبود فرآیند شبیه*سازی نیز تلاش کرده*اند.
به گفته نصر اصفهانی بهبود فرآیند شبیه*سازی از این نظر حائز اهمیت است که کارایی بیشتر آن می*تواند تولید پروتئین*های نوترکیب و ارگان*های حیاتی را تسهیل کند؛ اهدافی که پروژه شبیه*سازی در راستای دستیابی به آن آغاز شده است.
در تکنیک شبیه*سازی هسته تخمک با سلول دهنده جایگزین می*شود و انتقال جنین حاصل از آن می*تواند به تولد بینجامد در حالی که شانس تولد در این روش به ازای جنین*های منتقل شده به رحم، یک تا 10 درصد است.
نصر اصفهانی با اشاره به اینکه در شبیه*سازی بز چهار یا پنج جنین به رحم گیرنده منتقل می*شود، اظهار کرد: اگر موفق شویم 50 جنین را به 10 رحم منتقل کنیم، می توانیم منتظر تولد پنج بزغاله باشیم. این در حالی است که پس از بهینه*سازی روش شبیه*سازی با انتقال پنجاه جنین، نه حاملگی مثبت ثبت شد که در دنیا منحصر به فرد است.
به گفته وی از 9 حاملگی مثبت، اسفندماه سال گذشته هشت بزغاله تراریخته به دنیا آمده*اند که همگی آنها در سلامت کامل هستند.
پژوهشکده زیست*فناوری پژوهشگاه رویان هفت سال پیش موفق به شبیه*سازی نخستین گوسفند شبیه*سازی شده در خاورمیانه شد. تولید حیوانات تراریخته حاوی ژن*های فاکتور9 انعقادی tpa برای درمان بیماری*های انعقادی خون نیز پس از این آغاز شد.
نصر اصفهانی ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکت*های دارویی بتوان پروتئین*هایی را که در شیر نسل سوم حیوانات تراریخته کشور تولید شده است، به داروهای مورد استفاده افزود.
پژوهشکده زیست*فناوری رویان هم*اکنون افزون بر تولید پروتئین* در شیر حیوانات تراریخته پروژه*ای را نیز برای تولید ارگان*های حیاتی بدن انسان در بدن حیوانات آغاز کرده است.