اینو یادم رفت بگم رکورد کنجکاوی یا به عبارتی فضولی با اون سیاهس که من در کل فنچام فنچی به این نترسی ندیدم