روز جهانی جنگل وارد تقویم* زندگی شد

اول فروردین، نخستین روز زایش طبیعت و سرسبزی گل، گیاه و درخت از سوی مجمع عمومی* سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی جنگل وارد تقویم زندگی شد.

به گزارش ایسنا مجمع عمومی* سازمان ملل متحد روز ۲۱ مارس (اول فروردین ماه) را به عنوان « روز جهانی جنگل» معرفی کرد تا نقش غیرقابل انکار جنگل*ها در پایداری سرزمین و شادابی حیات انسان*ها، جانوران و گیاهان بیشتر مشخص شود.


بزرگداشت این روز جهانی از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و ارتقای سطح آگاهی*های عمومی *از اهمیت انواع جنگل*ها و کلیه درختان خارج از جنگل*ها، هدف این نامگذاری بوده که در قالب ظرفیت سازی ترویجی در بین نهادهای دولتی مرتبط با حوزه جنگل و جوامع محلی با تاکید بر مدیریت و حفاظت مشارکتی برای توسعه پایدار جنگل*ها صورت می*گیرد.

نامگذاری این روز به دنبال تلاش*های سال جهانی جنگل*ها (سال ۲۰۱۱) انجام گرفت که این امکان را به کشور*های جهان داد تا فعالیت*های آگاهی بخشی مربوط به صیانت و توسعه پایدار جنگل*ها و درختان را سامان*دهی کنند.

روز جهانی جنگل*ها، کشور*ها را تشویق می*کند تا در قبال سازماندهی فعالیت*های محلی، ملی و بین*المللی مربوط به جنگل، از جمله راه*اندازی برنامه*های حمایتی درختکاری و افزایش سرانه فضای سبز درختی در سطح بین*المللی متعهد شوند.
منبع:
زیست نیوز