دوستان در این تایپیک به بررسی شرایط مناسب اب و فاکتورهای مورد نیاز گیاهان بحث شود ..