علي حميدي در کارگروه اقتصادي اردبيل اظهار داشت: يکي از مشکلات عمده ما در توسعه دامداري*ها کشت علوفه و واردات اين محصول است که سبب شده است بسياري از دامداري*هاي ما با مشکلاتي روبرو بوده و نتوانند روي پاي خود بايستند.
وي خاطرنشان کرد:* به جاي کشت صيفي*جات بايد کشت علوفه را در مناطق مختلف استان ترويج دهيم تا دامداري*هاي ما با مشکل تامين علوفه و نهاده*هاي اوليه مواجه نشوند.
به گزارش ايسنا مديرکل محيط زيست استان اردبيل يادآور شد: به جاي گرايش به پرورش دام کوچک و سبک که از لحاظ شير*دهي و بهره*وري گوشتي تاثيري در توليدات ما ندارد ما بايد همانند کشور ترکيه به سمت دامداري*هاي صنعتي با دام*هاي سنگين حرکت کنيم چرا که تخريب صورت گرفته در عرصه*هاي طبيعي نيز در پرورش دام*هاي سنگين کمتر خواهد بود.
حميدي يکي از مشکلات اساسي در تخريب مراتع و فرسايش خاک را ورود بي*رويه دام*هاي سبک و نبود تعادل در اين عرصه*ها اعلام کرد و گفت: از اين جهت دامداري روستايي با دام*هاي سنگين مورد توصيه بسياري از علاقه مندان به اين حوزه است که انتظار مي*رود مسئولان امر نيز در اين راستا گام بردارند.