سالن تکثیر ایشون

ایشون یکی از تکثیر کنندگان تخصصی نژاد کامفا هستند
چند نمونه از ماهی های تکثیر ایشون