نیلوفر جان یه عکسی چیزی ؟ شخصا قول می دم سگ هات رو چشم نزنم .