يك تجربه ديرين من بر روي آكواريوم كه در آلمان مشاهده كرده بودم توسط همكاران

كف آكواريوم را لوله بندي كرده بود با سوراخهاي متعدد به فاصله 10سانتي

كه بسيار مفيد بود براي تخليه فضولات

دوم اينكه از حوزينگ دوم آب تسويه منظور حوزينگ وسطي كه ذغال اكتيو داره

را پشت آكواريوم مهار كرده و يك پمپ هدينگ را به ورودي اتصال و از خروجي به

آكواريوم متصل كرده خيلي خوب جواب ميداد هفته اي يك بار مخزن حوزينگ شستشو

ميشود انشاله موفق باشيد