آشنایی با خانواده خرگوش ها

خانواده خرگوش* ها FAMILY LEPORIDAEافراد اين خانواده گوش*هاي بسيار بلند و دم كوتاهي دارند. پاها به طول مشخص از دست*ها بلندترند و بدن براي دويدن*هاي سريع شكل يافته است. خرگوش*هاي ايران از نظر شكل ظاهري و جثه تفاوت*هاي زيادي با هم دارند. در گذشته تمام خرگوش*هاي ايران را يك گونه به نام Lepus capensis مي*دانستند اما براساس برخي مطالعات اخير خرگوش*هاي ايران به دو گونه مجزا تقسيم شده*اند، كه با توجه به تنوع موجود امكان دارد گونه*هاي بيشتري نيز وجود داشته باشد.ارزش اقتصادي: خرگوش*ها به علت فراواني و پراكندگي زياد، طعمه مناسبي براي پرندگان شكاري و پستانداران گوشت*خوار به شمار مي*روند و بقاي آنها را به خصوص در فصل زمستان كه طعمه اصلي كم است تضمين مي*كنند. مطالعات اخير مشخص نمود كه در حال حاضر خرگوش يكي از غذاهاي اصلي يوزپلنگ در ايران است. در بسياري از كشورها از خرگوش به عنوان منبع تأمين گوشت و از پوست آن جهت تهيه دستكش و يقه لباس استفاده مي*شود. در برخي از مناطق كردنشين آذربايجان غربي و كردستان شكار خرگوش به وسيله سگ تازي، و يا تعقيب رد و گرفتن آن در زير برف يكي از ورزش*هاي محبوب و هيجان*انگيز محسوب مي*شود و مي*توان به عنوان جاذبه*اي توريستي مطرح گردد. گاهي اوقات به علت فقير شدن مراتع و كمبود مواد غذايي به مزارع كشاورزي، به ويژه باغ*ها و قلمستان*ها، خساراتي وارد مي*سازند. در مواردي خرگوش*ها عامل انتقال بعضي بيماري*ها به انسان هستند.وضعيت فعلي: دشمنان طبيعي خرگوش پرندگان شكاري نظير عقاب طلايي و پستانداران گوشت*خوار مانند گرگ، روباه، يوز و گربه*هاي وحشي هستند. به علت اين كه اكثر مردم ايران تمايلي به خوردن گوشت آن ندارند در حال حاضر خطري نسل خرگوش را تهديد نمي*كند. ولي از آنجايي كه در فقه شافعي گوشت خرگوش حلال است، در اكثر مناطقي كه كردهاي اهل تسنن زندگي مي*كنند، به علت شكار بي*رويه، به خصوص به وسيله تازي، جمعيت آن به شدت كاهش يافته است.خانواده پايكا ها FAMILY OCHOTONIDAEپايكاها پستانداراني شبيه موش*هاي بزرگ هستند. دم در اين جانوران كاملاً مشخص نيست، از آنجايي كه از اين خانواده فقط يك گونه در ايران زندگي مي*كند، خصوصيات خانواده به همراه خصوصيات گونه ذكر خواهد شد.ارزش اقتصادي: با توجه به روزگرد بودن، اين حيوان طعمه خوبي براي پرندگان شكاري و همچنين پستانداران گوشتخوار است. در پارك ملي تندوره بقاياي پايكا در مدفوع پلنگ مشاهده شده است. در سال*هاي اخير به علت كاهش جانوران شكارچي جمعيت اين حيوان به سرعت رو به افزايش گذاشته است، از طرف ديگر كمبود مواد غذايي در مراتع كه به علت چراي بي*رويه احشام به وجود آمده باعث هجوم پايكاها به باغات و اراضي كشاورزي شده است به طوري كه در حال حاضر در برخي از مناطق كوهستاني مانند استان كرمان به صورت آفتي جدي مطرح مي*باشد.وضعيت فعلي: دشمن طبيعي پايكا پرندگان شكاري و پستانداراني نظير پلنگ، انواع گربه*ها و روباه مي*باشند. در حال حاضر به علت كاهش چشمگير جانوران مذكور جمعيت پايكا به نحو شديدي افزايش يافته است و خطري نسل آن را تهديد نمي*كند.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران