چطور نر و ماده بودنشونو تشخیص بدم؟ این حالتی که پاشون رو داخل بال میکنند و بال رو میکشند مخصوص ماده هاست؟هردوشون انجام میدند