منطقه حفاظت شده سفیدکوه ، لرستان

نام انگلیسی : Sefid Kouh protected areaنام فارسی : منطقه حفاظت شده سفید کوه

منطقه حفاظت شده سفيدكوه در استان لرستان بين18/48 تا 43/47 عرض طول شرقي و 49/33 تا 29/33 عرض شرقي واقع شده است. مساحت آن 71477 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بلوط ,ارژن, كيكم ,انجير وحشي, زالزالك ,آلبالوي وحشي,گلابي وحشي, بنه , گون ,درمنه, چوبك و آويشن.

پستانداران: كل و بز, قوچ و ميش ,خرس قهوه اي , پلنگ ,گراز و گرگ.

منطقه حفاظت شده سفيدكوه به وسعت 69500 هكتار در 67 كيلومتري شمال غربي خرم آباد واقع است. بخش اعظم اين منطقه را ارتفاعات تشكيل مي دهند كه بلندترين نقطه آن كوه كوربوري به ارتفاع 2854 متر و پست ترين نقطه آن داراي ارتفاع 1500 متر از سطح درياست.طيف زيستي منطقه با تعيين درصد گونه هاي متعلق به هر يك از شكل هاي زيستي ترسيم شد.

جايگاه اين منطقه حفاظت شده از نظر جغرافيايي گياهي ايران براساس داده هاي حاصل از پراكنش جغرافيايي گونه شناسايي شده و منابع موجود مورد بررسي قرار گرفت. از 148 گونه و زيرتقسيمات گونه اي منطقه، 1 گونه سرخس، 115 گونه دو لپه اي و 32 گونه تك لپه اي هستند.

اين گونه ها به 47 تيره و 117 جنس تعلق دارند. مهمترين تيره هاي گياهي منطقه از نظر غناي گونه اي به ترتيب عبارتند از: Asteraceae، Liliaceae، Rosaceae و Poaceae. 98 گونه (2/66 درصد) فلور منطقه انحصاري ناحيه ايراني – توراني هستند كه از اين تعداد 17 گونه مختص ايران مي باشند و در ميان آنها پراكنش گونه هاي Alcea koelzii، Amygdalus elaegnifilia، Arum giganteum، Centaurea phlomoides، Dionysia gaubae، Pyrus glabra و Quercus brantii var.persica به رشته كوه هاي زاگرس محدود مي شود. در بين گياهان منطقه همي كريپتوفيت ها با 52 گونه (1/35 درصد)، ژئوفيت ها و تروفيت ها به ترتيب با 37 گونه (25 درصد) و 33 گونه (3/22درصد) فراوانترين شكل هاي زيستي محسوب مي شوند.
منبع:کويرها و بيابان هاي ايران