Bi-color (بای کالر یا بی کالر خوانده میشود) در اصطلاح به گربه های پرشینی گفته میشود که چند رنگ (اغلب دو رنگ)هستند. گربه های چند رنگ معمولا از گربه های تک رنگ طرفداران بیشتری دارند.
عکس های زیر این مدل را به خوبی توصیف میکند. این مدل را به تازگی تولید کنندگان در ایران تولید می کنند.