این عکس کیف مخصوص حمام بردن گربه است.
قسمت توری برای این است که از آن قسمت شیر آب را به بدن گربه بگیرید.
دو زیپ جلویی برای محبوس کردن گربه است که نتواند تکان بخورد.