درود جناب بابک ایا میتوانم برای دیسکسام از دونوع داروی انسانی استفاده کنم چون هم انگل ابششی و هم انگل روده ای دارن ممنون