سه اصطلاح سیارک، ریزسیاره و سیاره های کوتوله درباره اجرام کوچک منظومه شمسی به کار می*روند.
سیارک*ها (asteroids) گروهی از اجرام کوچک نامنظمی در منظومه شمسی هستند که به دور خورشید می*گردند.

میلیون*ها سیارک در منظومه شمسی وجود دارند؛ بسیاری از سیارک*ها در فاصله میان مدار مریخ و مدار مشتری قرار دارند و یک کمربند سیارکی ایجاد کرده*اند. در حال حاضر کلمه "سیارک" به طور خاص به همین اجرام متشکل از سنگ و فلز و یخ در بخش درونی منظومه شمسی در فاصله مریخ و مشتری اطلاق می*شود.
احتمالاً در مدار بین این دو سیاره، سیارهٔ دیگری نیز وجود داشته است که به علت جاذبهٔ شدید مشتری متلاشی شده است و


سیارک*ها را پدید آورده است.

اصطلاح "ریزسیاره" (minor planet) به معنای جرمی فضایی است که در یک مدار مستقیم به دور خورشید می*گردد، اما نه یک سیاره بزرگ است و نه یک ستاره دنباله*دار (comet). (و به این ترتیب این اصطلاح "سیاره*های کوتوله" (dwarf planets) را هم در برمی*گیرد).
اتحادیه بین المللی ستاره شناسی IAU پیش از سال 2006 کلمه ریزسیاره را به طور رسمی به کار می*برد. اما این اتحادیه در اجلاس سال 2006 خود در یک گروه بندی مجدد ریزسیاره*ها و ستاره*های دنباله*دار را به دو گروه "سیاره** کوتوله" و "اجرام کوچک منظومه شمسی" Small Solar System bodies تقسیم کرد.


سیاره کوتوله (dwarf planet) بر اساس تعریف IAU جرمی فضایی است که به دور خورشید می*گردد و جرم آن قدر هست که بتواند در نتیجه جاذبه*اش شکل کرویش را حفظ کند و دارای تعادل هیدروستاتیک باشد، و قمر یک سیاره دیگر هم نیست.
IAU پنج سیاره کوتوله را به رسمیت می*شناسد*: سرس، پلوتو، هومه*آ، میک*میک و اریس. این پنج سیاره به جز سرس، که در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری قرار دارد، در ماورای مدار نپتون در بخش بیرونی منظومه شمسی قرار دارند
برخی از ستاره*شناسان با قرار دادن پلوتو در رده سیاره*های کوتوله مخالفند و همچنان آن یک سیاره معمول می*دانند.
گروه "اجرام کوچک منظومه شمسی" شامل این اجرام می*شوند:

  • سیارک*های کلاسیک (که بین مریخ و مشتری قرار دارند، به جز سرس)،
  • سناتورها (ریزسیاره های با مدار ناپایدار که هر دوی خصوصیات ستاره*های دنباله دار و سیارک*ها را نشان می*دهند) و تروجان*ها (اجرامی در حالت بینابینی ریزسیاره و قمر طبیعی).
  • اجرام ماورای نپتون (به جز سیاره های کوتوله).
  • همه ستاره*های دنباله*دار.

این اتحادیه اعلام کرد کلمه "ریزسیاره" را هنوز می*توان به کار برد اما به طور کلی اصطلاح "جرم کوچک منظومه شمسی" مرجح است.