جورج تنها یا لونسام جورج، یکی از تنها زیرگونه های لاک پشت های غول پیکر در جزیره گالاپاگوس بدون ایجاد نسل دیگری از خود از دنیا رفت و گونه اش هم با خودش منقرض شد.
در حال حاضر قرار است جورج را کالبدشکافی کرده و عامل مرگ او را بررسی کنند ولی در زمان مرگ نزدیک به یکصد سال داشت که برای او نیم بوده است. این گونه از لاک پشت نزدیک به دویست سال عمر می کند. نگهبا
نش، فاستو لرنا، نزدیک به چهل سال از او مراقبت کرده بود.
پیش از این گفته می شد این زیرگونه منقرض شده اما در سال 1972 جورج تنها در جزیره پینتا در گالاپاگوس پیدا شد. برای او جفت های زیادی آوردند ولی تخم های گذاشته شده قابلیت باروری نداشت. از جزیره ولکینو، گونه های دیگری که نزدیک به رده او بودند را برایش آوردند ولی جورج تنها با این که با برخی پانزده سال زندگی کرد ولی با هیچ یک آمیزش نداشت.
جورج تنها، نماد و سمبل جزایر گالاپاگوس شده و سالانه 180 هزار بازدیدکننده و گردشگر داشت. این گونه از لاک پشت در قرن نوزدهم زیاد بودند ولی برای شکار گوشت شان از سوی شکارچی ها و ملوانان، نسل آن ها رو به انقراض گذاشت. این زیرگونه از لاک پشت خصوصیاتی متفاوت دارد که به چارلز داروین و بررسی های علمی او کمک بسیاری کرد. نزدیک به 20 هزار لاکپشت وحشی غول پیکر از سایر زیرگونه ها در گالاپاگوس باقی مانده است