یکی از انواع نسبتا جدید دیسکس نژادی است با نام کالیکو.دیسکس کالیکو با نام انگلیسی Calico Discus Fish بدنی روشن با لکه های قرمز کم رنگ و مایل به زرشکی دارد.در بعضی از انواع ، هاله ای به همین رنگ کل بدن را پوشانده است