قفس مدل A02 مخصوص طوطی های بزرگ جثه مانند کاکادو, کاسکو, و طوطی های متوسط مثل شاه طوطی , آمازون , ژاردین و ...