مواد فیلتر مکانیکی تأثیری روی شیمی آب ندارد و عملکرد آن به گونه ای است که فقط مواد زائد درشت (فضولات، پس مانده های غذایی و ...) را در خود فرو می برد و بدین ترتیب ذرات آلاینده را از آب خارج می کند. توصیه می گردد جهت جلوگیری از مسدود شدن بافت مواد فبلتر مکانیکی مرتبآ آن را تعویض نمایید.